एकीकृत पाठ्यक्रम र व्यवहारकुशल सिपहरू

डा. बालचन्द्र लुइटेल*
विनोदप्रसाद पन्त**

सारांश
आधारभूत तह (कक्षा १–३) को पाठ्यव्रmम २०७५ मा व्यवहारकुशल सिपलाई विद्यार्थीको सिकाइका
सक्षमताका रूपमा समावेश गरिएको छ । व्यवहारकुशल सिपलाई एक्काइसौँ शताब्दीका लागि जीवनो
पयोगी सिपका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । व्यवहारकुशल सिपअन्तर्गत सोचाइ सिप, वैयक्तिक
सिप, अन्तरवैयक्तिक सिप, सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिप र नागरिक सिपलाई प्राथमिकतासाथ
समावेश गरिएको छ । सिकाइ सहजीकरणका व्रmममा यी सिप विषयका रूपमा नभई विषयसँग घुलन
भई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा परिवर्तन हुन्छन् । यिनको मूल्याङ्कनसमेत सिकाइकै व्रmममा हुन्छ
। यस्ता सिपहरू सिकाइ व्रिmयाकलापका माध्यमका रूपमा कक्षाकोठामा उपयोग भई विद्यार्थीको दिगो
सिकाइका कारक बन्न सक्छन् । यस लेखमा आधारभूत तहमा समाविष्ट व्यवहारकुशल सिपको
पहिचान, उपयोग प्रव्रिmया र सिकाइमा तिनको भूमिकाको पक्षमा चर्चा गरिएको छ ।

*प्राध्यापक, काठमाडौँ विश्वविद्यालय
**सहायक प्राध्यापक, काठमाडौँ विश्वविद्यालय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *